Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

PIEK International Education Centre (I.E.C.) bv, gevestigd Schelsberg 111-113 in 6413 AC Heerlen (Nederland)

Artikel 1: Begrippen

In deze algemene voorwaarden worden de navolgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan:

1.1     PIEK bv: PIEK bv bovenstaand. Onder PIEK BV in deze voorwaarden wordt in voorkomend geval als zij contractspartij is tevens verstaan Piek International Education Centre (I.E.C.) GmbH, welke entiteit eveneens gebruik maakt van deze voorwaarden.

1.2     Wederpartij: is een onderneming of partij waar PIEK bv als bedoeld onder 1.1 een Overeenkomst als bedoeld in artikel 4 van deze algemene voorwaarden mee sluit;

1.3     Overeenkomst: is de schriftelijke Overeenkomst van opdracht met daarin de inhoudelijke weergave van een inspanningsverbintenis of reeks van inspanningsverbintenissen zoals opleidingsdienst, training, cursus, opleiding of dienstverlening, tussen de PIEK bv en de Wederpartij, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn;

1.4     Opdrachtbevestiging is de schriftelijke mededeling van de Wederpartij dat hij met PIEK bv een Overeenkomst wenst te sluiten. Aanvaarding van de opdracht door PIEK bv is de schriftelijke mededeling van PIEK bv, dit naar aanleiding van de Opdrachtbevestiging van Wederpartij, waardoor de Overeenkomst tot stand komt.

1.5     Training: is een opleidingsdienst, cursus of opleiding;

1.6     Diensten: de door PIEK bv op basis van de Overeenkomst ten behoeve van Wederpartij te verrichten werkzaamheden;

1.7     Algemene voorwaarden daarmee zijn bedoeld de onderhavige algemene voorwaarden.

1.8     “face-to-face”/incompany training: is een training waar de persoon deelneemt, aan een training waarbij de persoon gedurende de volledige training fysiek aanwezig is net als zijn trainer;

1.9     Online training: is een training waar de persoon virtueel deelneemt, aan een training waarbij de persoon virtueel aanwezig is net als zijn trainer;

1.10   Training: verwijst naar het proces van het aanleren van specifieke vaardigheden, kennis of gedrag aan een individu of groep. Het doel van training is om de deelnemers in staat te stellen bepaalde taken effectiever uit te voeren, competenties te ontwikkelen of hun begrip van een bepaald onderwerp te vergroten. Training kan zowel formele educatieve programma’s omvatten, zoals cursussen en workshops, als informele leermethoden, zoals praktische ervaring en mentorship.

1.11   Personeel, hulppersoneel en trainer: de door PIEK bv voor de uitvoering van de opdrachtbevestiging/Overeenkomst in te schakelen personeelsleden en/of hulppersonen die krachtens de Opdrachtbevestiging/Overeenkomst onder zijn verantwoordelijkheid zullen werken;

1.12   Afgevaardigde: is een of zijn meerdere personen – in dienst van de Wederpartij, welke in opdracht van de Wederpartij deelnemen aan een opleidingsdienst, cursus of training of dienst van PIEK bv.

1.13   Trainingsdeelnemer: is een of meerdere personen – in dienst van de Wederpartij, welke in opdracht van de Wederpartij deelnemen aan een opleidingsdienst, cursus, opleiding of training van PIEK bv.

1.14   Kostendrager: is een partij – welke in opdracht maar voor rekening en risico van de Wederpartij, verantwoordelijk is voor de financiële afwikkeling en facturatie van alle kosten welke PIEK bv in rekening brengt voor de uitvoering van een Opdrachtbevestiging of Overeenkomst.

1.15   Partijen: hiermee wordt bedoeld – de Wederpartij, en de PIEK bv.

1.16   Trainingsmateriaal: hiermee worden bedoeld trainingsboeken, -materialen, – verslagen, syllabi, digitale presentaties, beeldmateriaal, en naslagwerken van trainings- en lesprogramma’s.

1.17   Deelnemer: deelname aan een opleidingsdienst, cursus, opleiding of training en examen of challengetest kan iedereen zijn die voldoen aan de vereisten die voor elke opleidingsdienst, cursus, opleiding of training en examen of challengetest zijn gespecificeerd in de vrijblijvende offerte / opdrachtbevestiging of overige documenten van PIEK bv.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.1     Deze algemene voorwaarden zijn onder afwijzing en met uitsluiting van anders luidende algemene voorwaarden van Wederpartij en/of derden van toepassing op alle, huidige en toekomstige, opdrachten, gewijzigde of aanvullende opdrachten, vervolgopdrachten, uitbesteding en weigering van opdrachten. Deze algemene voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van vennootschappen en/of ten behoeve van personen die ten behoeve van PIEK bv in de ruimste zin des woords werkzaam zijn en/of zijn geweest. Dergelijke personen zijn gerechtigd zich te beroepen op het in deze voorwaarden bepaalde.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

3.1     De door PIEK bv gedane offertes en aanbiedingen zijn steeds geheel vrijblijvend en zijn gemaakt op basis van nacalculatie. Zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij schriftelijk door PIEK bv in gedane offertes anders is aangegeven. Na verloop van die, of de overeengekomen afwijkende termijn, wordt de offerte en aanbieding geacht te zijn vervallen.

3.2     De in de offerte en aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW, en administratie-, verzend- en handlingkosten.

3.3     PIEK bv is slechts aan haar offertes en aanbiedingen gebonden, indien de aanvaarding door de Wederpartij door PIEK bv schriftelijk binnen 10 dagen nadien is bevestigd.

Artikel 4. Het tot stand komen van de Overeenkomst

4.1     Een Overeenkomst wordt geacht te zijn tot stand gekomen, wanneer PIEK bv na ontvangst van een Opdrachtbevestiging van de Wederpartij een schriftelijke bevestiging van aanvaarding van de Opdracht zal hebben gezonden.  Afspraken met of toezeggingen door vertegenwoordigers of ondergeschikten van PIEK bv zijn voor PIEK bv niet bindend, tenzij deze nadere afspraken of toezeggingen nadien schriftelijk door PIEK bv zijn bevestigd.

4.2     Met het aangaan van een Overeenkomst neemt PIEK bv te allen tijde uitsluitend een inspanningsverbintenis op zich.

4.3     Facturering van de te verrichte werkzaamheden vindt in beginsel plaats gelijk na het tot stand komen van de Overeenkomst.

Artikel 5. Nakoming/Levering materialen en documenten

5.1     Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af kantoor van PIEK bv. Zaken worden (uit)geleverd na integrale betaling van de hierop betrekking hebbende factuur en op een vooraf schriftelijk door de Wederpartij aangeleverd afleveradres; dit afleveradres dient voor iedere post- en pakketvervoerder bereikbaar en toegankelijk te zijn. Mocht een vooraf schriftelijk aangeleverd afleveradres niet toegankelijk zijn voor een post- en pakketvervoerder, dan kan PIEK bv hiervoor nimmer aansprakelijk gesteld worden, en hier eventueel gemoeide extra kosten zijn volledig voor rekening van de Wederpartij.

5.2     Voor de levering van documenten en overige materialen worden bovendien per zending administratie/handlingkosten in rekening gebracht, zulks conform het gewicht, en het verzendadres van de Wederpartij. Deze levering wordt voorafgegaan door een vrijblijvende offerte van PIEK bv, met de kosten van de documenten, en/of het/de materialen en de daarbij vermelde verzend- en handlingkosten.

5.3     Overigens geldt dat de Wederpartij verplicht is de overeengekomen zaken c.q. diensten af te nemen op het moment waarop deze haar worden bezorgd, dan wel op het moment waarop deze volgens de Overeenkomst aan de Wederpartij ter beschikking worden gesteld door de post- en/of pakketvervoerder. Indien de Wederpartij de afname weigert of nalatig is met verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de Wederpartij. De Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende en extra kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten verschuldigd zijn.

5.4     Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering aan de Wederpartij dient de Wederpartij PIEK bv derhalve hiervan schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6 Deelleveringen

6.1     Het is PIEK bv toegestaan overeengekomen zaken en diensten in gedeelten te leveren aan de Wederpartij. Indien zaken en/of diensten in gedeelten worden geleverd, is PIEK bv bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren aan de Wederpartij.

6.2.    De Wederpartij is niet gerechtigd om deelleveringen van PIEK bv te eisen.

Artikel 7 Transportschade

7.1     Transportschade van materialen en documenten
Verzending van materialen en documenten geschiedt voor risico van de Wederpartij. Transportschade en/of manco’s dienen door de Wederpartij onmiddellijk bij aankomst aan de vervoerder gemeld te worden en tegelijkertijd schriftelijk aan PIEK bv, zulks met in achtneming van de daarvoor geldende aanwijzingen van de vervoerder.

Artikel 8 Levering materialen en documenten met een rolcontainer.

8.1     Verzending van soldeerapparatuur, notebooks, en overige toebehoren, materialen en documenten door PIEK bv in een rolcontainer geschiedt, op kosten en in overleg met de Wederpartij, voor risico van PIEK bv.
Verzending vindt uitsluitend plaats naar een vooraf door de Wederpartij schriftelijk aangeleverd afleveradres door de Wederpartij; dit afleveradres dient voor iedere vervoerder bereikbaar en toegankelijk te zijn. Geleverd wordt tot aan de drempel locatie Wederpartij.

8.2     Mocht het vooraf schriftelijk aangeleverd afleveradres niet toegankelijk zijn voor een transportbedrijf of vervoerder, dan kan PIEK bv hiervoor nimmer aansprakelijk gesteld worden voor hierdoor ontstane kosten, en hier eventueel gemoeide extra kosten, deze zijn volledig voor rekening van de Wederpartij.

8.3     Transportschade en/of manco’s dienen door de Wederpartij onmiddellijk bij aankomst aan de vervoerder gemeld te worden, zulks in achtneming van de daarvoor geldende aanwijzingen van de vervoerder. Gelijktijdig dient de Wederpartij PIEK bv hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

8.4     Retournering van de rolcontainer dient gelijk na afloop van de training of dienst, in gang gezet te worden, zodat de bij alle partijen (Wederpartij, PIEK bv en transportbedrijf of vervoerder de bekende afhaaldatum met de daarbij behorende afspraken nagekomen kan worden. Mocht de rolcontainer niet klaarstaan, voor het afhaaltransport door het transportbedrijf of vervoerder, en hiermee transport vertragingen tot gevolg hebben, zullen de hierdoor ontstane extra kosten volledig voor rekening van de Wederpartij zijn.

Artikel 9 Wijziging in de Overeenkomst met de Wederpartij

9.1     PIEK bv is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen met de Wederpartij, doch enkel indien het betreft geringe wiizigingen..

9.2     PIEK bv behoudt zich overigens het recht voor om, mits 48 uur voor aanvang medegedeeld, aan de Wederpartij opleidingsprogramma’s, diensten, trainingsdagen te wijzigen, diensten en trainingen te combineren en aanvangsdata te verschuiven. PIEK bv is alsdan niet aansprakelijk voor eventuele hieruit voortvloeiende kosten en/of schade, hoe ook genaamd en van welke aard ook.

9.3     Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal en/of diensten zoals onder meer internetdiensten waarvan PIEK bv zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat nakoming van de Overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is PIEK bv bevoegd de Overeenkomst bij schriftelijke kennisgeving buitengerechtelijk te ontbinden zonder dat de Wederpartij aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid PIEK bv

10.1   In het geval de Wederpartij (en/of een of meerdere van zijn werknemers) schade lijdt, is de aansprakelijkheid van de PIEK bv, in alle gevallen beperkt tot vergoeding van directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade – bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet – is derhalve uitgesloten). Voorts heeft te gelden dat de omvang van de schadevergoedingsverplichting beperkt is tot het bedrag dat door de Wederpartij is voldaan in (of ten aanzien van) het studiejaar waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden. De schadevergoedingsverplichting van PIEK bv gaat het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar van PIEK bv daadwerkelijk wordt uitgekeerd aan PIEK bv onder geen beding te boven.

10.2   De aansprakelijkheid van PIEK bv voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van de directie van PIEK bv is niet beperkt.

10.3   PIEK bv is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve of onvolledige informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt in verband met de Opleiding. Hieronder valt onder andere: de informatie/ aanbevelingen/adviezen verstrekt door de docent of via het Opleidingsmateriaal, de brochure of enig ander werk voortvloeiend uit of verband houdend met een Opleiding.

10.4   PIEK bv is niet aansprakelijk indien de Wederpartij de (veiligheids)instructies niet in acht neemt.

10.5   PIEK bv behoudt zich het recht voor de Wederpartij in bijzondere omstandigheden te weigeren, schorsen en/of te verwijderen. Wederpartijen die zich niet gedragen volgens de door PIEK bv uitsluitend te beoordelen sociale norm, agressief of gewelddadig gedrag vertonen of frauduleuze handelingen plegen, kunnen geschorst of geweigerd worden van de Opleiding, terwijl de betalingsverplichting volledig in stand blijft.

10.6   De aansprakelijkheidsbedingen in deze algemene voorwaarden en onder andere in dit artikel 10 strekken zich tevens uit tot alle personen waarvoor PIEK bv verantwoordelijk is (zoals personen in dienst van PIEK bv of die door PIEK bv zijn aangesteld voor de uitvoering van de Studie Overeenkomst).

10.7   De Wederpartij staat ervoor in dat zijn werknemers ten behoeve van wie de Opleiding is afgenomen de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard en vrijwaart PIEK bv voor alle (mogelijke) aanspraken van die werknemers.

10.8. Piek bv is niet aansprakelijk voor een dataverlies en/of een inbreuk op de beveiliging van onder meer, doch niet uitsluitend, apparaten, netwerken, systemen, software, cloud-gegevens, gegevensregisters en databanken en/of andere verwerkingssystemen in de ruimste zin van het woord, die al dan niet per ongeluk of op onrechtmatige wijze ontstaat, al dan niet een interne of externe oorzaak heeft en al dan niet leidt tot enige schade door onder meer, doch niet uitsluitend, de vernietiging, het verlies, het gebruik, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens, een en ander ongeacht oorzaak van voornoemd dataverlies en/of inbreuk en ongeacht het platform waar voornoemd dataverlies en/of inbreuk plaatsvindt.

Artikel 11 In bruikleen stellen van een notebook met bijbehorende software

11.1   PIEK bv stelt voor iedere trainingsdeelnemer een notebook met bijbehorende software, IPC normen en PIEK-huishoudelijke documenten gedurende de opleidingsdienst, cursus, opleiding, training, examens, challengetesten, IPC-aanmeldregistratie’s als bruikleen ter beschikking.

11.2   Het is de trainingsdeelnemer/gebruiker niet toegestaan om instellingen, anders dan binnen de toegelaten functionaliteit van de geïnstalleerde software, op deze notebook te wijzigen c.q. te verwijderen.

11.3   Het is de trainingsdeelnemer/gebruiker niet toegestaan om de op de notebook aangebrachte beveiligingen (waaronder virusscanner en persoonlijke firewall) hetzij geheel hetzij gedeeltelijk, dan wel tijdelijk ofwel permanent onklaar en/of onbruikbaar te maken.

11.4   Het is de trainingsdeelnemer/gebruiker niet toegestaan om enige vorm van software op deze notebook te installeren.

11.5   Het is de deelnemer niet toegestaan om software of andere programma’s of apps “applicatie” te  downloaden of te installeren.

11.6 Niets van de opgeslagen software, IPC normen en PIEK-huishoudelijke documenten en overige gegevens mogen worden gekopieerd of vermenigvuldigd op een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt, in welke vorm of op welke andere wijze dan ook, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnames, digitaal verzonden worden, of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PIEK bv. Ondanks alle zorg die PIEK bv aan de samenstelling, configuratie of instelling van deze notebook en aanverwante software en PIEK-huishoudelijke document heeft besteed, kan PIEK bv op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade welke voortvloeit uit de onjuiste weergave of interpretatie van deze genoemde documenten. Alle informatie in de eerder vermelde IPC-normen en PIEK-huishoudelijke documenten is uitsluitend bestemd voor de gebruiker c.q. de trainingsdeelnemer/gebruiker aan een opleidingsdienst, cursus, opleiding of training en/of examen. Gebruik van deze informatie door anderen dan de gebruiker of trainingsdeelnemer aan een opleiding, training en/of examen is strikt verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden – in welke vorm dan ook – is eveneens niet toegestaan.

Artikel 12 Gebruik van IPC-normen,

12.1   Alle IPC-normen, en overige documenten welke PIEK bv de trainingsdeelnemer/gebruiker gedurende zijn opleidingsdienst, cursus, opleiding, training examen en/of challengetest in bruikleen ter beschikking stelt, genieten de bescherming van onder meer het auteursrecht. De trainingsdeelnemer/ gebruiker krijgt er maar één eenvoudig, niet overdraagbaar gebruiksrecht voor persoonlijk gebruik. Het is de trainingsdeelnemer/gebruiker of derden in geen enkele vorm toegestaan, deze IPC-normen, en overige documenten – ook niet gedeeltelijk – inhoudelijk of redactioneel te wijzigen, of in enige vorm dan ook andere aanpassingen c.q. wijzigingen in aan te brengen of gebruiken, en voor derden kopiëren, vermenigvuldigen, openbaar maken of digitaal doorsturen, tegen betaling of gratis op internet of andere netwerken plaatsen, imiteren, doorverkopen of gebruiken voor commerciële doeleinden.

Artikel 13 Kosten en betaling

13.1   De hoogte van de kosten van de opleidingsdienst-, cursus-, opleiding-, training-, examen-, challengetest-, IPC-aanmeldregistratie, document-, materiaal- en transportkosten is het bedrag dat geldt op het moment dat de training begint en vermeld staat in de ontvangen opdrachtbevestiging/Overeenkomst.

13.2   Indien de kostendrager een andere persoon is dan de Wederpartij dient die kostendrager voor rekening van de Wederpartij de Opdrachtbevestiging “voor akkoord” mede te ondertekenen. Die ondertekening of eventueel gebrek aan ondertekening laat de aansprakelijkheid van de wederpartij onverlet.

13.3   De betaling van de onder 13.1 vermelde kosten dient binnen 10 dagen na verzending van de factuur (volledig) te zijn voldaan.

13.4   Alle door PIEK bv vermelde kosten zijn nettoprijzen d.w.z.:
Exclusief enige toepasselijke omzetbelasting, deze kosten worden door PIEK bv toegevoegd.
Exclusief eventuele verzendkosten (uitsluitend van toepassing, wenst de deelnemer de benodigde trainingsmaterialen (standaard- en/of documenten) vooraf ter voorbereiding te ontvangen, of wenst de deelnemer gedurende de trainingsdeelname aanvullende documenten te ontvangen.
Exclusief enige individuele reis-, verblijfs- en overnachtings- en overige kosten, al deze kosten zijn voor eigen rekening van de Wederpartij of trainingsdeelnemer.

13.5   PIEK bv is gerechtigd zich over de kredietwaardigheid van een Wederpartij die zich heeft aangemeld voor de Opleiding te laten informeren door derden. Dit kan van invloed zijn op de aangeboden betalingsvoorwaarden. Indien de kredietwaardigheid ten nadele wijzigt, is PIEK bv gerechtigd aanvullende zekerheid te eisen en/of andere voorwaarden te stellen en/of de Overeenkomst niet na te komen en/of zonder schadeplichtig te zijn te ontbinden.

13.6   Betaling van de Prijs dient uiterlijk plaats te vinden op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld. PIEK bv hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.

13.7   De Wederpartij is van rechtswege in verzuim zonder dat een aanvullende ingebrekestelling noodzakelijk is vanaf de datum waarop de geldende betalingstermijn is verstreken en het verschuldigde factuurbedrag niet volledig is betaald. Als de Wederpartij het verschuldigde factuurbedrag niet heeft betaald, kan PIEK bv bij de Wederpartij wettelijke (handels)rente in rekening brengen met ingang van de datum waarop de oorspronkelijke betalingstermijn is verstreken.

13.8   Eventuele buitengerechtelijke of gerechtelijke incassokosten komen volledig voor rekening van de Wederpartij met een minimum van 15% van het openstaande bedrag.

13.9   Wederpartijen blijven te allen tijde verantwoordelijk voor verplichtingen die uit de Overeenkomst met PIEK bv voortvloeien. Ook als de betaling is of wordt overgedragen aan een derde, zoals een werkgever of kostendrager.

Artikel 14 Definitieve annulering van een training (face-to-face regionale- en Online training)

14.1   Wenst de trainingsdeelnemer/Wederpartij /kostendrager een bij PIEK bv geboekte training te annuleren zonder een voorstel te doen voor een alternatieve trainingsdatum dan brengt PIEK bv onderstaande annuleringskosten per direct in rekening:
25% van de totale trainingskosten (exclusief IPC aanmeldregistratie/examenkosten (IPC-Certificaat, Policies and Procedures (P&P), Examen(s). Registratie IPC-examen(s) bij een annulering tussen de 15 en 30 dagen voor het begin van de geboekte training.
50% van de totale trainingskosten bij een annulering tussen de 8 en 14 dagen voor het begin van de geboekte training.
80% van de totale trainingskosten bij een annulering van 7 dagen of minder voor het begin van de geboekte training.

Artikel 15  Definitieve annulering van een “face-to-face”-training (In-Company training bij de klant)

15.1   Wenst de Wederpartij een bij PIEK bv geboekte training te annuleren zonder een voorstel te doen voor een alternatieve trainingsdatum dan brengt PIEK bv onderstaande annuleringskosten in rekening:

– bij een annulering vanaf 31 dagen voor het begin van de geboekte training 25% van de  trainingskosten (exclusief IPC registratie/examenkosten (IPC-Certificaat, Policies and Procedures (P&P), Examen(s). IPC-Aanmeldregistratie  IPC examen(s), en 100% van de reisticket(s) en hotelaccommodatie

– bij een annulering tussen de 15 en 30 dagen voor het begin van de geboekte training. 50% van de trainingskosten (exclusief IPC-aanmeldregistratie/examenkosten (IPC-Certificaat, Policies and Procedures (P&P), Examen(s). Registratie IPC examen(s) en 100% van de reisticket(s) en hotelaccommodatie.

– bij een annulering tussen de 8 en 14 dagen voor het begin van de geboekte training. 80% van de trainingskosten en 100% van de IPC aanmeldregistratie/examenkosten (IPC-Certificaat, Policies and Procedures (P&P), Examen(s). Registratie IPC examen(s) en 100% van de reisticket(s) en hotelaccommodatie.

– bij een annulering van 7 dagen of minder voor het begin van de geboekte training. 90% van de trainingskosten en 100% van de IPC aanmeldregistratie/examenkosten (IPC-Certificaat, Policies and Procedures (P&P), Examen(s). Registratie IPC examen(s) en 100% van de reisticket(s) en hotelaccommodatie.

Artikel 16 Verplaatsen van een training (face-to-face In-Company training (training bij de klant)

16.1   Wenst de Wederpartij een bij PIEK bv geboekte training éénmalig te verplaatsen, dan brengt PIEK BV onderstaande verplaatsingskosten in rekening:

– bij een annulering vanaf 31 dagen voor het begin van de geboekte training 15% van de trainingskosten en exclusief de kosten van IPC aanmeldregistratie/examenkosten (IPC-Certificaat, Policies and Procedures (P&P), Examen(s). Registratie IPC examen(s) van 100% kosten van reisticket(s) en hotelaccommodatie

– bij een verplaatsing – tussen de 15 en 30 dagen voor – het begin van de geboekte training.
30% van de trainingskosten en exclusief de kosten van IPC aanmeldregistratie/examenkosten (IPC-Certificaat, Policies and Procedures (P&P), Examen(s). Registratie IPC examen(s) 100% kosten van reisticket(s) en hotelaccommodatie

– bij een verplaatsing – tussen de 8 en 14 dagen voor – het begin van de geboekte training.
50% van de trainingskosten en inclusief de kosten van IPC aanmeldregistratie/examenkosten (IPC-Certificaat, Policies and Procedures (P&P), Examen(s). Registratie IPC examen(s) en 100% kosten van kosten van reisticket(s) en hotelaccommodatie

– bij een verplaatsing – tussen de 7 dagen of minder voor – het begin van de geboekte training.
60% van de trainingskosten en inclusief de kosten van IPC aanmeldregistratie/examenkosten (IPC-Certificaat, Policies and Procedures (P&P), Examen(s). Registratie IPC examen(s) en 100% kosten van kosten van reisticket(s) en hotelaccommodatie

Artikel 17 Definitieve annulering van een geboekt IPC-examen of Challengetest.

17.1   Bij een annulering van minder dan 10 dagen voor het begin van het geboekte IPC-examen of challengetest, brengt PIEK bv onderstaande verplaatsingskosten in rekening:
100% van de totale kosten zoals IPC aanmeldregistratie/examenkosten (IPC-Certificaat, Policies and Procedures (P&P), Examen(s). Registratie IPC examen(s).

17.2   De op het inschrijfformulier opgegeven trainingsdeelnemer c.q. trainingsplaats, kan tot 11 dagen voor examen aanvang (kosteloos) worden toegewezen aan een plaatsvervangend persoon mits deze voldoet aan de gestelde (trainings)- en/of examentoelatingseisen, dit dient (uitsluitend) schriftelijk per e-mail of per post worden ingediend bij PIEK bv.

17.3   Alle wijzigingen, die betrekking hebben op de gegevens zoals vermeld op het reeds eerder ingediende inschrijfformulier, en alle overige afwijkende afspraken annuleringen, verplaatsingen en en overige wijzigingen dienen steeds schriftelijk per e-mail of per post worden ingediend bij PIEK BV.

Bij akkoord zal PIEK bv deze ingediende annulering(en), verplaatsing(en) en overige wijziging(en)/ (afwijkende) afspraken steeds schriftelijk per e-mail aan de deelnemer/Wederpartij of kostendrager van de Wederpartij bevestigen.

17.4   Wijziging van IPC
Iedere wijziging – aangebracht en onder verantwoording van IPC – in de ruimste zin van het woord, kunnen invloed hebben op inhoud, trainingstijden, trainingsdata, trainingsprijs, kosten van het trainingsmateriaal en examens en/of challengetest. Van ieder door PIEK BV aangeboden IPC-certificerings opleiding evenzo aan het daarbij behorende examen en/of challengetest. De prijzen genoemd in de (vrijblijvende) PIEK-aanbieding / offerte kunnen daardoor wijzigen. PIEK bv kan op geen enkele wijze hiervoor instaan, voor hierdoor ontstane en onvoorzienbare – tussentijdse -prijswijzigingen. Hiermee gemoeide prijswijzigingen zullen hierdoor door PIEK bv volledig – al dan niet op nacalculatie – worden doorberekend aan de Wederpartij.

Artikel 18 Prijsverhoging

18.1   Indien PIEK bv met de Wederpartij een bepaalde prijs is overeengekomen, is PIEK bv niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs: PIEK bv mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende Opdrachtbevestiging / Overeenkomst in rekening brengen. Dit mag niet binnen drie maanden nadat de (oorspronkelijke) prijs is overeengekomen en bovendien dient PIEK bv de Wederpartij ingeval van prijsverhoging in de gelegenheid te stellen de Overeenkomst in verband met die prijsverhoging (tussentijds) te ontbinden.

Artikel 19 Geheimhouding

 19.1   Vanzelfsprekend omvat de training en dienstverlening ook een geheimhoudingsclausule:

– Partijen wisselen bij de uitvoering van de Opdrachtbevestiging / Overeenkomst ontvangen informatie in welke vorm dan ook, van de Wederpartij waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs kunnen vermoeden, op geen enkele wijze verder bekend met derden, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of een rechterlijke uitspraak hen tot bekendmaking daarvan verplichten.

– Partijen verplichten hun Personeel deze geheimhoudingsverplichting na te leven en staan ervoor in dat deze personen en hulppersonen die verplichting nakomen.

19.2   PIEK bv mag de resultaten van de verrichte dienstverlening in generlei vorm aan derden beschikbaar stellen, noch hierover aan derden enige informatie verschaffen, tenzij de Wederpartij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend. Wederpartij kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden.

19.3   PIEK bv stelt alle gegevens (schriftelijke stukken, monsters, etc.) die hij in het kader van de uitvoering van de Opdrachtbevestiging / Overeenkomst onder zich heeft, binnen 10 werkdagen na beëindiging van de desbetreffende werkzaamheden aan de Wederpartij ter beschikking, met uitzondering van die gegevens die PIEK bv op grond van wet- en/of regelgeving en/of de op toepasselijke en algemeen aanvaarde beroepsregels onder zich dient te houden.
Mocht de Wederpartij niet binnen de termijn van de gestelde 10 werkdagen schriftelijk reageren, zullen al deze gegevens (schriftelijke stukken, monsters, etc.) volledig vernietigd worden conform de Duitse industriële veiligheidsnorm voor de vernietiging van datadragers de DIN-Norm 66399.

Hieronder wel te verstaan papieren, documenten maar ook digitale datadragers zoals tapes, harde schijven, dvd’s, usbsticks en cd’s e.d..

Artikel 20. Eigendomsvoorbehoud

20.1   De door PIEK bv geleverde zaken blijven eigendom van PIEK bv totdat de Wederpartij haar verplichtingen uit alle met PIEK bv gesloten Overeenkomsten is nagekomen, ook met betrekking tot krachtens Overeenkomst(en) door PIEK bv eerder verrichte of nog te verrichten diensten.

20.2   Door PIEK bv geleverde zaken die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De Wederpartij is niet bevoegd deze zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

Mocht de Wederpartij in strijd handelen met dit verbod, dan verbeurt zij een direct opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare, boete van € 10.000 per overtreding, waarbij het recht op verhaal van de werkelijk geleden schade onverlet blijft.20.3 Indien de Wederpartij haar verplichtingen niet nakomt  of er gegronde vrees bestaat dat zij zulks niet zal doen, is PIEK bv gerechtigd reeds geleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij de Wederpartij of derden die de zaak voor de Wederpartij houden weg te  halen of weg te doen halen. Voor zover vereist wordt PIEK bv hiertoe nu reeds voor alsdan uitdrukkelijk door de Wederpartij gemachtigd.

De Wederpartij is overigens verplicht aan het voorgaande alle medewerking te verlenen, zulks op straffe van een boete van 10% van het door haar verschuldigde in hoofdsom per dag, waarbij het recht op verhaal van de werkelijk geleden schade onverlet blijft.

20.4   Indien derden enig recht op de onder eigendoms- voorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is Wederpartij verplicht PIEK bv zo snel als redelijkerwijs mogelijk is hiervan op de hoogte te stellen.

20.5   De Wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van PIEK bv:

– de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade, en tegen diefstal, en desverlangd de polis van deze verzekering ter inzage te geven;

-alle aanspraken van de Wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan PIEK bv op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;

-de vorderingen die de Wederpartij heeft verkregen jegens haar afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door PIEK bv geleverde zaken te verpanden aan PIEK bv op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;

-de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van
PIEK bv;

-op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die PIEK bv ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de Wederpartij niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

Artikel 21. Intellectuele eigendomsrechten

21.1   Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen blijven het auteursrecht en alle overige intellectuele eigendomsrechten van trainingsmaterialen, verder te noemen ‘(het) trainingsmateriaal’, steeds bij PIEK bv berusten.

21.2   Het gebruik van voornoemd trainingsmateriaal en vrijblijvende aanbiedingen of trainingsprogramma anders dan ten behoeve van de eigen studie van cursisten of andere personen van PIEK bv is verboden. Met name mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van PIEK bv van het door deze verstrekte trainingsmateriaal, vrijblijvende aanbiedingen en trainingsprogramma’s geen reproducties en/of fotokopieën, digitale kopieën worden gemaakt in welke vorm dan ook, noch aan derden ter hand worden gesteld of ter inzage gegeven of anderszins opnieuw worden gebruikt.

21.3   Het trainingsmateriaal dat een trainingsdeelnemer of andere persoon ontvangt ten behoeve van zijn studie, mag na integrale betaling van het overeengekomen factuurbedrag door de Wederpartij worden  behouden.

21.4   Mocht de Wederpartij in strijd handelen met één van de in dit artikel uitdrukkelijk genoemde verboden, dan verbeurt zij een direct opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 1.000,00 per overtreding vermeerderd met € 100,00 per dag dat die overtreding voortduurt, een en ander met dien verstande dat verhaal van de werkelijk geleden schade onverlet blijft.

Artikel 22. Gebreken; klachttermijnen

22.1   De Wederpartij dient de afgeleverde zaken bij aflevering – of zo spoedig maar uiterlijk binnen drie werkdagen na aflevering van de zaken daarna als mogelijk
te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de Wederpartij na te gaan of het geleverde aan de Overeenkomst beantwoord, te weten:

– of de juiste zaken zijn geleverd;

– of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomen;

– of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of -indien deze ontbreken-aan de eisen die gesteld mogen worden aan een normaal gebruik;

22.2   Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dien de Wederpartij deze binnen
drie werkdagen na aflevering schriftelijk aan PIEK bv te melden. Niet -zichtbare gebreken dient de

Wederpartij binnen drie werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 15 dagen na aflevering aan PIEK bv te melden.

22.3   Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd aan IPC-normen, IPC-documenten, wijst
PIEK bv deze resoluut van de hand, en dient de Wederpartij deze binnen drie werkdagen na constatering rechtstreeks contact op te nemen met de helpdesk van IPC in USA.

(https://ipcinc.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/2/user/login?destination=portal%2F2) te melden.

22.4   Indien aan een reclame na verloop van de in het vorig lid vermelde termijn aandacht wordt geschonken, geschiedt zulks geheel onverplicht zonder dat de Wederpartij daaraan enige recht kan ontnemen.

22.5 Ook indien de Wederpartij tijdig reclameert blijft haar verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na vooraf gedane schriftelijke toestemming van PIEK bv aan PIEK bv worden geretourneerd.

22.6   Bij gebreke van reclame of door betaling van de factuur binnen 10 dagen na factuurdatum vervalt bij wege van vaststelling ex art. 7:900 BW enig beroep op eventuele betwisting van de factuur en/of tenaamstelling uit welken hoofde dan ook en staat de instemming met de factuur vast. Betwisting laat de betalingsverplichting van Wederpartij onverlet.

22.7   Alle aanspraken van Wederpartij vervallen in ieder geval door het tijdsverloop van 12 maanden vanaf het moment dat de feiten waarop de vordering berust bij de cliënt bekend zijn of redelijkerwijs bekend moeten zijn geworden, tenzij de claim bij PIEK bv schriftelijk en gemotiveerd is ingediend binnen die periode, en, indien zulks na voornoemde 12 maanden termijn plaatsvindt, uiterlijk binnen drie maanden nadien tenzij een andere vervaltermijn van toepassing kan zijn Onverlet het voorgaande vervalt in ieder geval elke mogelijke vordering jegens PIEK bv 1 jaar na het beëindigen van de specifieke opdracht. Het bewijs van het tijdstip van bekend geraking met (de eerste van die) feiten rust bij wege van artikel 7:900 BW op Wederpartij. Indien de opdracht is geëindigd loopt de vervaltermijn in ieder geval – en los van het voorgaande – vanaf de datum van het verrichten van de laatste werkzaamheden terzake die specifieke opdracht. Bij facturen geldt als datum van bekend worden in het kader van dit artikel vijf dagen na factuurdatum

Artikel 23. Vrijwaring

23.1   De Wederpartij vrijwaart PIEK bv tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect (kunnen) voortvloeien uit of verband (kunnen) houden met de werkzaamheden of anderszins van PIEK bv ten behoeve van Wederpartij.

Artikel 24. Overmacht

24.1   PIEK bv zal in geen geval aansprakelijk zijn voor (de gevolgen van) niet of niet-tijdige nakoming van haar verplichtingen ten gevolge van overmacht. In geval van overmacht zal PIEK bv gerechtigd zijn ofwel de overeengekomen tijdsduur voor de uitvoering van de opdracht te verlengen met de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst respectievelijk het niet uitgevoerde gedeelte daarvan te annuleren, zonder dat zij alsdan enige schadevergoeding verschuldigd is.

24.2   Als overmacht zal onder meer gelden oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staat van beleg, sabotage, quarantaine, stoornissen in het verkeer, storm, mist, blikseminslag, storing, disfunctioneren of uitval van internetverbinding, aardbeving of andere natuurrampen, overstroming, hoog en laag water, vorst, bevriezing, ijsgang, werkstaking of uitsluiting, brand, pandemie, epidemie, aardbeving andere ernstige storingen in het bedrijf van PIEK bv, storende wettelijke bepalingen, beperkingen van overheidswege, alsmede elke verhinderende omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van PIEK bv afhankelijk is, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien.

24.3   De financiële en overige verplichtingen van Wederpartij die voor het intreden van de overmacht zijn ontstaan, blijven ondanks de (tijdelijke) overmacht van kracht.

Artikel 25. Verwerking persoonsgegevens

25.1. Voor zover PIEK bv als verwerker bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens voor Wederpartij verwerkt, garandeert PIEK bv de toepassing van passende technische en organisatorische maatregelen, opdat de verwerking aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming voldoet en de bescherming van de betrokkenen is gewaarborgd. PIEK bv verwerkt persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en op basis van schriftelijke instructies van de Wederpartij behoudens afwijkende wettelijke voorschriften.

Artikel 26. Nietige en vernietigde bepalingen

26.1   Indien één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst nietig blijken te zijn of door de rechter vernietigd worden, behouden de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst hun rechtskracht. Partijen zullen over de nietige of vernietigde bepalingen overleg voeren teneinde een vervangende regeling te treffen. De vervangende regeling tast het doel en de strekking van de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst niet aan.

Artikel 27. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

27.1   Op rechtshandelingen met de Wederpartij en/of Kostendrager is Nederlands recht van toepassing.

27.2   Uitsluitend de rechtbank Limburg, locatie Maastricht is bevoegd om van geschillen tussen partijen kennis te nemen.